Historie hradu

Šlechtický hrad na výrazném kopci nedaleko Klášterce nad Ohří vznikl již počátkem 14. stol. Z tohoto původního hradu se však dochovalo velmi málo. Dnešní rozsah a řešení Egerbergu je výsledkem rozsáhlé přestavby, rovnající se téměř znovu postavení, provedené v osmdesátých letech 14. století Jindřichem Škopkem z Dubé.Jádro hradu při ní získalo pravidelnou bezvěžovou dvoupalácovou podobu. Zadní palác s polookrouhlým čelem využil starších zdí, úplnou novostavbou se stal plochostropý vstupní palác s drobnou arkýřovou kaplí v druhém patře.Nároží této stavby zpevňují bosované kvádry typické pro činnost dvorké huti krále Václava IV. Před vstupním palácem jádra leží předhradí s příčnou podsklepenou budovou. Značná pozornost byla věnována opevnění s věžovitou, dovnitř otevřenou vstupní branou. Egerberg je nesporně jedním z nejzajímavějších šlechtických hradů z konce 14. století. Dvoupalácový typ, který zde byl použit, však vznikl již v prvé polovině 14. století. Po polovině 16. století si Bohuslav Šťastný z Lobkovic a Hasištejna založil pod hradem na pravém břehu Ohře zámek Felixburk a sešlý hrad byl postupně ponechán svému osudu.